2. HELBURUAK, EDUKIA ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

 

Atal honen barne, “Enpresaren” inguruko kontzeptu unibertsoarekin lotutako Helburu eta Edukien aukeraketa sartzen da. Egitarau didaktikoaren arabera, enpresa batetara bisita egiteko erabakitako helburuen arabera eta proposaturiko edukien artean nabarmengarriago direnen arabera, betiere proposamen didaktikoen multzoa ziklo bakoitzeko ikasketen garapenaren logikari egokituz, irakasleriak, aurkezturiko eduki guztien artean, aproposenak aukera ditzake.

 

HELBURUAK

 

1.   Enpresaren gizartearekiko eginkizuna eta betekizun ekonomikoa ulertu.

2.   Enpresan aritzen diren eragile ezberdinei buruzko informazioa aurkitu.

3.   Enpresaren aribidearen eta mundu ekoizlearen eta berorren lan-harremanen mekanismoak eta oinarrizko baloreak ezagutu eta ulertu.

4.   Antolakuntza, enpresaren funtzionamendurako ezinbesteko ataltzat hartu.

5.   Enpresa mota ezberdinak gaingiroki antzeman.

 

 

EDUKIAK

 

KONTZEPTUZKO EDUKIAK

 

1.   Merkatu-ekonomiaren funtsezko kontzeptuak: a.- Ondasun eta zerbitzuen ekoizpena; b. Ondasun eta zerbitzuen banaketa eta erabilpena.

2.   Enpresa; helburuak eta eginkizunak. Enpresa osatzen duten atalak, funtzionamendua, Barne-antolakuntza, Enpresen arteko lankidetzak eskaintzen dituen aukerak.

3.   Enpresa motak, sailkapen irizpide ezberdinen arabera: sektorea, neurriak, menpekotasuna, zuzenbideko tipologia, gizarte-izaera.

4.   Enpresen antolakuntzaren egitura. Organigrama.

5.   Enpresaren barne gauzatzen diren jarduera ezberdinen ezagutza, baita lan-postu ezberdinen eta enpresaren antolakuntzak sorturiko lanbideen ezagupena ere.

6.   Gizarte-ekonomia: kooperatiba-baltzuen antolakuntza eta aribidea.

7.   Enpresaren sortze prozesua: erakunde eta organismo ezberdinetan egin beharreko tramite eta kudeaketak.

8.   Lanaren gizarte banaketa eta zatiketa teknikoa; gizarte-egitura. Sindikatuak, enpresa-erakundeak.

 

PROZEDURAZKO EDUKIAK

 

1. Arazoak eta hipotesiak azaldu

1.   Norberaren ingurune hurbileko edo/eta nazioarteko mailako gizarteko eta ekonomia arazoen aipamena, eta hauen zergatiei eta irtenbide baliagarriei buruzko hipotesien adierazpena.

2.   Lan-postu tipologia ezberdinen ezaguera eta azterketa, azken hauek zehazten dituzten oinarrizko aldeak kontutan hartuz (eginkizunak, beharrezko kalifikazioa, beste lan-postuekiko harremana eta teknologiaren erabilpena)

3.   Enpresetan, gizonek eta emakumeek dituzten lan-postuen behaketa eta azterpena.

4.   Enpresa desberdinak bereizten dituzten ezaugarrien antzemate eta azterketa konparatiboa. Beren abantailak eta eragozpenak aintzat hartu.

5.   Jardueren plangintza eta lan-taldeen barneko eginkizunen banaketa, enpresen antolakuntza irizpideetaz baliatuz.

6.   Enpresa mota baten sortze prozesuan beharrezko diren tramiteei buruz jakiteko asmoz, erakunde ezberdinetara bisitak antolatu.

 

2. Informazio bilaketa eta tratamendua.

 

1.   Enpresa baten atal ezberdinen azterpen zuzena eta berorren antolaketa.

2.   Enpresetan lorturiko informazioaren erakuntza, sistematizazioa eta analisia. Txosten txikiak, grafikoak eta organigramak burutu. 

3.   Internet, informazioaren lorpide izanik, dokumentazioaren oinarri bezala erabiltzea, erabaki-hartze prozesuan laguntzeko. ( Web Orria, posta elektronikoa, bilatzaileak, datu-baseak...)

4.   Grafikoak, diagramak eta, oro har, ikusizko dokumentuen bidez aurkezturiko informazioaren zehaztasun eta objektibotasunaren ebaluazio eta egiaztapena.

5.   Lan-munduaren eta familiaren inguruko ekonomia aspektuei buruzko grafikoak, diagramak, eskemak, gaiaren araberako mapak eta txostenak sortu, batu eta interpretatu.

 

3. Argibideak.

 

1.   Ekonomia eta lanarekin zerikusia duen gai berari buruzko argibide mota ezberdinen artean erkatu eta laburtu.

2.   Jarduera ekonomiko jakin batetan eragina duten faktore ezberdinen analisia eta ebaluaketa.

3.   Enpresa eta antolakuntza zenbait motari buruz (enpresa txikia, gizarte-enpresa, maila teknologiko altuko enpresa, etab.) iritzi ezberdina duten enpresarako agenteen arteko alderatzea.

 

4. Komunikazioa

1.   Jarduera ekonomikoei eta eremu hurbil edo urruneko baliabide naturalen erabilpenari buruzko txostenak, grafikoak, eskemak, gaiaren araberako mapak, dossierrak, hormako mapak, etab. aurkeztu.

2.   Lanaren inguruko gai ezberdinekin zerikusia duten bisitak, lanak eta inkestak egin ostean, ondorioen aurkezpena egin.

 

JARRERAZKO EDUKIAK

 

1. Ezagutzeari buruzko balio eta jarrerak :

1.   Lan-jardueraren funtzionamenduari buruzko interesa eta jakin-mina.

2.   Prozesu ekonomikoen gainean hausnartzeko joera, bai produktuak lortzeko, sortzeko eta banatzeko prozesuen gainean, baita kontsumoaren gainean ere.

3.   Ekoizpen-sistemen ondorio diren ingurugiroko, gizarteko eta ekonomia-eskuartzeen aurrean, gogoetatzeko joera azaltzea.

4.   Hezkuntza alorretik kanpoko iturriak direla medio, ikasteko grina erakustea.

5.   Beren lan eta prestakuntza proiektuekin lotutako lanbide eta lan-postu ezberdinen eskakizun eta ezaugarriei buruz jakiteko motibazio eta interesa izatea.

 

2. Tolerantzia, enpatia eta solidaritate balore eta jarrerak.

1.   Indarrean dauden diskriminazioak alboratuz, ekoizpen-prozesuko aribide eta eremu desberdinetan, emakumearen parte-hartze ekonomikoaren balorazioa.

2.   Sexu arrazoiak direla eta diskriminaziorik egin gabe, bai banakako lanaren, bai bakoitzak eginbeharrak eta ardurak bere gain hartzearen balorazioa.

3.   Gatazken kudeaketa eta erabaki-hartzearen aurrean joera baikorra izatea.

4.   Norberaren gaitasun, ezaugarri eta mugen onespena azaltzea eta balorazio baikorra egitea.

 

3. Partaidetzari dagozkion balore eta jarrerak.

1.   Taldeka lan egiteko motibazio eta borondatea.

2.   Taldekako gaietan partaidetza zuzena eta solidarioa eduki.

3.   Egitekoen antolaketa eta plangintza bideratzearen beharra onartu eta aintzat hartu.

 

 

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

 

1.     Informazioa lortu, horren aukeraketa egin eta interpretatu, helburuen araberako datu horien erabilpen autonomoa eta kritikoa eginez eta ondoren, besteei ulergarri egingo zaien era antolatuan jakinarazi.

 

2.     Ekoizpen sistemaren aribidearen mekanismo eta funtsezko baloreak ezagutu eta ulertu, lana, gizarte-irizpideen arabera, gizarteratzeko gaitasuna duen eta norberaren autonomia bermatzen duen gauzatzat hartzen delarik.

 

3.     Enpresaren eraketa eta ekoizpen jardueraren barne hark duen eragina ulertu, bai gaiak eta enpresa motak antzemanez, bai ekonomia sistemaren berebiziko oinarri den enpresa ekimenen garrantzia kontutan hartuz.

 

4.     Norberaren gaitasun eta interesak, alde batetik, eta hauen araberako lanbide ibilbide egokiena, beste alde batetik, ezagutuz, lan-merkatuan jardun ahal izateko informatu.

 

5.      Enpresa-simulazio proiektu baten martxa jartzean esku sartu. Honetarako, lankidetzarako eta diskriminaziorik gabeko jarrera azaldu, besteen iritziak onartuz eta enpresa-sozietate baten plangintza, eraketa eta martxan jartzeko prozesuan zehar eginkizun ezberdinak norbere gain hartuz.


© 2002 EDEX